DONEZ

Co je to systém DONEZ neboli DOcházka NEZaměstaných?

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí by měl být systém DONEZ na podzim 2013 ukončen.

Podle oficiálního popisu „docházka nezaměstnaných slouží jako kontrolní mechanismus
Úřadu práce pro vybrané uchazeče o zaměstnání, kteří mají povinnost dostavit se na kontaktní
místo Czech POINT.“ Jinými slovy, systém DONEZ má sloužit jako nástroj pro potírání
nelegálního zaměstnávání a jako prodloužené místo výkonu služeb Úřadu práce České
republiky.


Proč DONEZ odmítáme?

Většina nezaměstnaných jsou lidé, kteří pracovat chtějí, práci si aktivně hledají, ale nemohou
ji sehnat v důsledku mnoha příčin, které sami neovlivní, jako je například věk, pohlaví,
zdravotní stav či etnicita. Svou roli hraje i nedostatečná podpora ze strany státu v aktivní
politice zaměstnanosti, například systém rekvalifikací, tvorba nových pracovních míst,
odborné poradenství či jiná opatření na trhu práce. Současná vládní koalice ale má jasné
vysvětlení nezaměstnanosti. Ti, kdo jsou nezaměstnaní, pracovat nechtějí nebo si „oficiální“
práci nehledají, pracují načerno a zároveň jsou vedeni jako uchazeči o zaměstnání, což jim
umožňuje setrvávat v systému sociálních dávek. Sociální reforma z pera ministra Drábka
si vytyčila za jeden z cílů s tímto negativním „přístupem“ nezaměstnaných k práci bojovat.
Například právě DOcházkou NEZaměstnaných nebo-li systémem DONEZ.

Systém DONEZ spočívá v tom, že náhodně vybraní nezaměstnaní déle než jeden rok,
u kterých je podle neveřejných interních postupů Ministerstva práce a sociálních věcí
podezření, že zneužívají sociální systém, jsou vyzváni, aby se v určitý čas, který náhodně
vybere počítačový systém, dostavili na Czech Point České pošty. Při této návštěvě je jim
sdělen další náhodný termín, kdy se mají dostavit příště. Nezaměstnaní v systému DONEZ
tuto návštěvu Czech Pointu absolvují jednou až dvakrát týdně, a právě to jim má bránit
v jejich potenciálním vykonávání nelegální výdělečné činnosti. Pokud se nezaměstnaný
nedostaví vůbec či se zpožděním na povinnou návštěvu Czech Pointu a posléze nedoloží
řádnou omluvenku, hrozí mu sankční vyřazení z evidence Úřadu práce ČR nejméně na 6
měsíců.

Podle nás tento systém nemá žádné klady. Náklady na straně MPSV na provoz systému
jsou pro někoho dalšího ziskem. Dnes státního podniku České pošty, do budoucna možná i
soukromé České pošty – o její privatizaci se hovoří již delší dobu, především pak ze strany
zastánců volného trhu, podle kterých funguje dobře jen to, co vykonává soukromý subjekt.
Proč MPSV neinvestuje do rozvoje aktivní politiky zaměstnanosti na úřadech práce, proč
neinvestuje do projektů zaměřených na vznik nových pracovních míst, aby nezaměstnaní
nemuseli procházet nesmyslnou kontrolou, ale – pokud chtějí – mohli získat peníze na svůj
život důstojnou cestou?

Podle Akčního spolku nezaměstnaných „smlouva s Českou poštou byla podepsána začátkem
září 2011 na dobu dvou let. Za toto období by mělo projektem projít zhruba 170 000
nezaměstnaných a pošta na nich vydělá podle smlouvy 233 720 100,- Kč.“

Negativa systému DONEZ jsou mnohá a začínají u toho, že ony náhodné termíny znesnadňují
nezaměstnaným, ať prakticky či časově, hledání nové práce nebo zabraňují jakémukoli
plánování pracovních pohovorů a jiných osobních aktivit dopředu. Existuje sice možnost,
že při souběhu pracovního pohovoru a nutnosti navštívit Czech Point má nezaměstnaný
možnost požádat o odklad povinného hlášení na poště, ale tento odklad musí být poté doložen
potvrzením o absolvování pracovního pohovoru, který podepisuje potenciální zaměstnavatel.
To se ale v mnoha případech stává diskriminujícím, neboť pokud hypoteticky připustíme, že
systém DONEZ je určen především těm, kteří jsou předběžně podezřelí ze zneužívání
sociálního systému, domysleme si, zda onen zaměstnavatel dá přednost někomu, kdo je takto
stigmatizován. Nezaměstnaní jsou systémem DONEZ bezdůvodně kriminalizováni a
veřejně označováni za parazity společnosti, která na ně musí platit ze svých daní. Co
naplat, že podle kvalifikovaných odhadů je zneužíváno přibližně pouhých 0, 35 % všech
sociálních dávek a rétorika zneužívání přichází vhod vládnoucí koalici jako prostředek
vyvolávání nenávisti vůči nezaměstnaným. To má za cíl jediné, a to varovat ty, kteří práci
ještě mají, aby si stůj co stůj drželi svá pracovní místa, a to i za cenu porušování pracovně-
právních závazků ze strany zaměstnavatele nebo přistoupením na méně kvalifikované pozice.

Systém DONEZ ve svém celkovém navržení ani nejde k jádru problému, pro který byl
navržen. Pokud nezaměstnaní mají chodit na poštu, aby se ztížila jejich možnost nelegální
práce, nic nezabraňuje tomu, aby se nezaměstnaný pracující načerno domluvil se svým
zaměstnavatelem, aby ho na povinnou docházku na poštu uvolnil. Tento příklad ukazuje, že
DONEZ je zcela slepý k těm, kteří nelegálně zaměstnávají. Iniciativa ProAlt zdokumentovala
mnohé příklady, kdy vůbec podmínkou přijetí do zaměstnání je souhlas s budoucí prací
načerno. Problémem systému DONEZ je také to, že je financován z Evropského sociálního
fondu (ESF). Webové stránky ESF v České republice uvádějí, že ‚hlavním posláním ESF
je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování
osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů‘.“ Systém
DONEZ je tedy financován z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, což vyvolává
zajímavé otázky. Může být bráno za aktivní politiku zaměstnanosti to, že pracovník na poště
vytiskne nezaměstnanému papír s nabídkou aktuálních volných pracovních míst, která si
dotyčný nezaměstnaný může najít a vytisknout sám? Pokud aktivní politika zaměstnanosti
znamená předcházení a aktivní snižování nezaměstnanosti, jak obtěžující docházka na
poštu podporuje tyto cíle? Nejenže Česká republika vydává z veřejných rozpočtů na aktivní
politiku zaměstnanosti velice malé procento, ale navíc aktivní politiku zaměstnanosti
přetváří na dozorující a trestající mechanismus, který nezaměstnané kontroluje, sankcionuje,
ale to poslední, co dělá, je aktivní práce s nezaměstnaným a jeho brzkou integrací v rámci trhu
práce.

Systém DONEZ kritizuje i veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský. Pokud se nezaměstnaný
v daném termínu nedostaví, může být přitom potrestán vyřazením z evidence a přijít o
podporu v nezaměstnanosti i o státem placené zdravotní pojištění. Tato povinnost přitom
nejenže není stanovena zákonem, ale se zprostředkováním zaměstnání podle ombudsmana ani
nijak nesouvisí. “Zařazením nezaměstnaného do DONEZ tedy podle mého názoru Úřad práce
ČR překračuje rámec své zákonné pravomoci a státní moc je vykonávána mimo zákonné
meze,” upozorňuje.

Co požadujeme?

  • Zrušení systému DONEZ.
  • Posílení orgánů Inspektorátu práce.
  • Zaměření se na ty, co nelegálně zaměstnávají.

Kam dál pro informace?

  • Oficiální web systému DONEZ  zde
  • Doporučení ombudsmana k systému DONEZ zde
  • Akční spolek nezaměstnaných  zde
  • Informační web Ministerstva práce a sociálních věcí k Sociální reformě zde
  • Úřad práce České republiky – Generální ředitelství  zde
  • Veřejný ochránce práv zde
  • Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ zde

 

Tags:

About the Author