sKARTA

Karta sociálních systémů neboli sKarta

V současné době se vedou diskuze o ukončení projektu Skaret.

Od června 2012 začala být distribuována tzv. sKarta, která je novým způsobem výplaty nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní sociální politiky zaměstnanosti. Ty byly dosud vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně). Vydávány budou ve dvou variantách: základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sKartu prezentuje jako výhodu pro občany a na čelním místě v důvodech pro zavedení, jako vždy u současné vlády, stojí úspory ve státním rozpočtu, protože dojde ke snížení nákladů na doručení dávek směrem ke klientům.

Stát ušetří, občané si připlatí.

Všichni příjemci a příjemkyně budou mít nárok na jeden výběr z bankomatu a nebo na převod na vlastní, stávající, účet zdarma. Příjem peněz na účet je však většinou v českých bankách zpoplatněn částkou v řádu několika korun. Právě o tento poplatek se sníží sociální dávka příjemcům a naopak banky vydělají. Řadu dávek také nebude možné vybrat z bankomatů najednou, protože výše výběrů je omezena typem bankovek, které bankomaty vydávají. U bankomatů České spořitelny, která zakázku vyhrála, je nejnižší možnou bankovkou k výdeji dvojsetkoruna. Některé částky tak nebude možné vybrat najednou. Pokud chce klient vybrat hotově celou sociální dávku, kterou mu stát přiznal, musí si ji vybrat na pobočce (poplatek 40 Kč). Tak tomu bude zejména v případech, kdy v místě bydliště příjemce dávky nejsou obchody, v nichž lze platit platební kartou. Rovněž v případech, kdy v místě bydliště příjemce dávky bude pouze bankomat jiné banky než České spořitelny, zaplatí příjemce za výběr dávky částku 40 Kč.


Vybrané poplatky

Odchozí bezhotovostní platby – platební příkazy (za položku)

 

Bankomat České spořitelny 

Pobočka ÚP 

Převzetí jednorázového platebního příkazu (domácí platby) zdarma zdarma
Realizece jednorázového platebního příkazu (domácí platby) 6*) 6*)
Zřízení, zrušení trvalého příkazu (trvalé platby) z podnětu klienta zdarma zdarma
Realizace trvalého příkazu (trvalé platby) 6*) 6*)

Výběr hotovosti

 

Bankomat České spořitelny 

Bankomat jiné banky 

Přepážka / Cash advance (v ČR) 

Obchodník / Cash back 

Pobočka ČS 

Kartou 6*) 40 40 6 x
Dokladem x x x x zdarma

Výběr hotovosti dokladem pouze v případě exekuce, úmrtí, po zrušení účtu

*) Jedenkrát ve vztahu ke každé vyplacené dávce ZDARMA, pokud již nebyla zvolena možnost 1 výběru hotovosti kartou v bankomatu České spořitelny k dávce zdarma.

 

sKartu dlouhodobě kritizuje Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP). Předseda NRZP ČR Václav Krása vyzývá (zde), aby občané odmítli Kartu sociálních systémů, která je zcela zbytečná a pouze bude komplikovat život občanů a bude jim znesnadňovat přístup k sociálním dávkám.

Proč Národní rada osob se zdravotním postižením odmítá sKratu? (zde)

 • Přibližně 40 % seniorů a osob se zdravotním postižením pobírá dávky prostřednictvím poštovních poukázek. Tato služba je poskytována bezplatně. Zavedením Karty sociálních systémů bude každý příjemce muset platit za doručení peněz poštovní poukázkou.
 • Všichni držitelé sKarty si budou muset otevřít účet u České spořitelny a.s., který bude určen pouze k transakcím s těmito dávkami. Je zcela nelogické, aby občan, který má účet u jakékoliv banky a doposud mu byly dávky poskytovány na tento účet, byl povinen si otevřít extra účet u České spořitelny, aby mu přišly dávky na tento speciální účet a z tohoto účtu si je příjemci dávek převáděli na svoje standardní účty.
 • Zavedení tohoto systému je ukázkovým příkladem nepřímé diskriminace, tak jak ji charakterizuje zákon č. 189/2009 Sb., tzv. antidiskriminační zákon (obecné ustanovení diskriminuje určitou skupinu občanů k přístupu ke službám).
 • Většina bankomatů je pro různé osoby nepřístupná jak z hlediska vzdálenosti, tak i bariérovosti. Tudíž je zřejmé, že desítky tisíc lidí si nebudou moci vybrat finanční prostředky. Pokud je budou vybírat z jiných bankomatů než ČS, zaplatí za každou transakci 40,- korun, pokud je budou vybírat u obchodníků, tzv. cash back , platí se za každou transakci 6,- korun, přičemž výběr je limitován do určité částky.
 • MPSV ČR neustále uvádí, že držitelé sKaret si budou moci nakupovat jejich prostřednictvím v obchodních řetězcích, prodejnách COOP a podobně. Je to zcela účelová a nepravdivá argumentace. Příspěvek na péči je určen na nákup služeb a nikoliv na nákup potravin, na což jsme přitom MPSV ČR neustále upozorňováni. Poskytovatelé služeb nemají platební terminály a je možno jim platit pouze hotově a nebo převodem z účtu na účet. Avšak jakákoliv jiná transakce z účtu sKarty bude zpoplatněna.
 • Výběry z bankomatů jsou dále limitovány tím, že bankomaty umí vydávat bankovky pouze se sudými čísly. Takže například, když příjemce dávky bude mít na speciálním účtu k sKartě zůstatek 380,- korun, tak si z bankomatu nebude moci vybrat jen těch 200,- korun a 180,- Kč na účtu zůstane.
 • NRZP ČR odmítá současný stav, kdy smlouvy o založení speciálního bankovního účtu se uzavírají na pobočkách Úřadu práce. Stát tak prostřednictvím Úřadu práce dělá dealera privátnímu subjektu České spořitelně a.s.. Domníváme se, že tím došlo k porušení všech principů, které jasně definují úlohu státu a úlohu privátních subjektů. Věříme, že tuto skutečnost posoudí také zákonodárci, a že připraví ústavní stížnost směřovanou právě k problémům diskriminace, spojení veřejné listiny s bankovní kartou a úlohou státu jako dealera privátního subjektu.

Veřejný ochránce práv taktéž upozorňuje na protiprávní aspekty Karty sociálních systémů (zde).

 • Omezení možnosti výplaty dávek prostřednictvím poštovní poukázky bude pro některé klienty znamenat obtíže při vybírání dávek a zhorší tak dostupnost přiznané sociální pomoci.

Přestože má Česká spořitelna poměrně širokou síť poboček, není tak rozsáhlá, jako síť poboček České pošty. Zejména klienti z malých obcí si proto budou muset v případě zavedení výplaty prostřednictvím sKarty jezdit dávky vybírat do větších obcí či měst, což mnohdy bude spojeno s nemalými náklady na dopravu. Jako další problém lze uvést, že zejména mnozí senioři dosud neměli účet u banky a ještě víc je těch, kdo nikdy neměli platební kartu a neumí s ní zacházet. U osob bez přístřeší může hrozit zvýšené riziko ztráty karty a tedy nevyplacení dávek, což povede k prohloubení jejich stavu sociálního vyloučení. Při ztrátě sKarty je klient navíc povinen za vydání nové karty uhradit poplatek ve výši 240 Kč.

 • Poskytování sociální pomoci prostřednictvím sKarty je zpoplatněno.

Některé služby a finanční operace na účtu k sKartě jsou zpoplatněny, což znamená, že příjemce sociální dávky musí za státem přiznanou pomoc platit. Příjemce dávek má s sKartou právo na jeden výběr z bankomatu České spořitelny měsíčně zdarma, za každý další se platí bankovní poplatek ve výši 6 Kč. Je tomu tak i v případě osob, kterým jsou dávky vypláceny v menších částkách několikrát v průběhu měsíce, protože nejsou schopny nakládat s celou částkou. O zpoplatnění služeb se příjemci dávky dozvídají teprve z informačních materiálů České spořitelny, nikoliv z právního předpisu.  Zpoplatnění sociální pomoci je v rozporu s právem každého na pomoc v hmotné nouzi zakotveného v čl. 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Pravidla pro zpoplatnění výplaty dávek musejí být stanovena v zákoně (jako je tomu např. u důchodů), nikoliv smlouvou mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou.

 • Není vyřešen problém s možným uvalením exekucí na účty k sKartám.

Na účet spojený s sKartou mohou být poukazovány výlučně nepojistné sociální dávky a podpora v nezaměstnanosti. Tyto prostředky exekuci nepodléhají vůbec nebo pouze částečně – srážkami před poukázáním dávky na účet. Nelze však vyloučit, že exekutor postihne pohledávku i z účtu k sKartě, neboť mu v tom aktuální právní úprava výslovně nebrání. Po prokázání povahy účtu by sice taková exekuce měla být zastavena z důvodu nepřípustnosti, ovšem do té doby se příjemce sociálních dávek může ocitnout zcela bez prostředků. Novela, která exekuční postižení účtu spojeného s sKartou zcela vyloučí, by mohla nabýt účinnosti 1. ledna 2013.

 • Klienti budou nuceni souhlasit s tím, že Česká spořitelna bude předávat MPSV informace o všech jednotlivých platebních transakcích, které na účtu k sKartě provedou.

Důvodem tohoto postupu má být plán MPSV kontrolovat čerpání přiznaných účelových dávek. Většina dávek však není účelově určena (např. podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek aj.) a MPSV není oprávněno u nich zjišťovat, k jakým účelům příjemce peníze použil. K tomu jej může zmocnit pouze zákon, který tak ale nečiní. U účelových dávek (např. příspěvek na péči) je příjemce už nyní povinen doložit stvrzenkou, na co dávku vydal, takže kontrola je realizována. Není tedy nutné monitorovat veškeré transakce na účtu k sKartě.

Toto opatření představuje nepřiměřený zásah do práva na ochranu soukromí klientů.

 • sKarta slouží k několika účelům (identifikační doklad, průkaz osoby se zdravotním postižením a platební karta), což vede k nepřiměřenému sdružování osobních údajů.

Přestože je MPSV seznámeno se stanovisky veřejného ochránce práv i Úřadu na ochranu osobních údajů, odmítá oddělit průkaz osoby se zdravotním postižením od platební karty. Úřad na ochranu osobních údajů považuje za nežádoucí především skutečnost, že jedna karta má plnit několik účelům.

 • sKarta je veřejnou listinou, přesto jsou její náležitosti zakotveny pouze v prováděcím právním předpise.

Tyto náležitosti by měly být stanoveny zákonem (srov. jiné osobní doklady, např. občanský průkaz). MPSV na základě výhrad veřejného ochránce práv připravilo komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 594, který byl Poslaneckou sněmovnou schválen, návrh zákona byl však Poslanecké sněmovně vrácen Senátem s pozměňovacími návrhy. Návrh schválený Poslaneckou sněmovnou však upravuje pouze některé náležitosti sKarty (pouze jejich přední stranu) a nikterak neřeší otázku nepřiměřeného sdružování osobních údajů. Náprava ze strany MPSV tudíž není dostatečná.

 • Rozsah osobních údajů, které jsou zp racovány v souvislosti s vydáním a administrací sKarty, je stanoven prováděcím předpisem.

Tato skutečnost představuje rozpor s požadavky na ochranu práva na soukromí klientů.

Kam dál pro informace?

 • Informační portál sKarty zde
 • Informační web Ministerstva práce a sociálních věcí k Sociální reformě zde
 • Národní rada osob se zdravotním postižením zde
 • Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ ProAlt zde
 • Veřejný ochránce práv k sKartě zde
 • SKarta jako tunel pro příjemce sociálních dávek zde

 

 

Tags:

About the Author